Missie & Visie

Missie

Rozemarijn organiseert kwaliteitsvolle dienstverlening op vraag van volwassen personen met een handicap en/of hun netwerk (familie, vrienden, buren, kennissen). In samenspraak met de persoon met een beperking, noemen we hem ‘cliënt’. Hij staat centraal in onze werking.

Cliënten kunnen ondersteuning vragen bij alle aspecten van ‘Kwaliteit van Leven’: wonen, werken, vrije tijd,  emotioneel welzijn,…

In een eerste stap denken we samen na over welke ondersteuningsvraag de persoon stelt. Deze vraag kan heel duidelijk zijn, maar ook heel complex. Samen met de cliënt, zijn netwerk en medewerkers willen we een antwoord zoeken op deze vraag.

In een tweede stap bieden we concrete ondersteuning, waarbij we veel belang hechten aan kleine groepen, huiselijkheid, wederzijdse dialoog met alle betrokkenen, nauwe wisselwerking met de buurt en groei van de medewerkers. Doorheen het hele proces hebben we aandacht voor de optimalisering van de infrastructuur, de aankoop van hulpmiddelen en de opbouw van expertise om personen met een complexe (fysieke) zorgvraag te kunnen ondersteunen.

Kwaliteitsvolle dienstverlening wordt in Rozemarijn mee mogelijk gemaakt dankzij de deskundige inzet van alle medewerkers. Zij krijgen van directie en bestuurders vertrouwen, duidelijkheid en ondersteuning en dit binnen de arbeidsvoorwaarden, conform de bepalingen van paritair comité 319. We creëren ruimte voor persoonlijk  welbevinden en professionele groeikansen.

Dit alles kadert binnen de maatschappelijke opdracht van Rozemarijn: meewerken aan de vernieuwing en de verdere uitbouw van de zorg in de regio. We zullen dit realiseren in samenwerking met de partners van vzw tRede.

Visie en 6 bouwstenen

Iedereen is uniek en heeft mogelijkheden en beperkingen. Cliënten van Rozemarijn hebben ondersteuning nodig omwille van hun beperking. Deze ondersteuning krijgen ze van hun netwerk en van de medewerkers van Rozemarijn. In Rozemarijn zien we 6 bouwstenen voor een goede ondersteuning:


1. 
Elke cliënt mag zichzelf zijn in Rozemarijn.

4. 
Voor ons is ieder moment van de dag even waardevol.

2. 
De mening van de cliënt is het vertrekpunt van ons handelen.

5. 
Als iets moeilijk gaat, kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

3. 
De cliënt ondersteunen we zodat hij zich goed voelt.

6.
 We vinden het contact van onze cliënt met zijn netwerk heel belangrijk.


1. Elke cliënt mag zichzelf zijn in Rozemarijn

Iedereen is anders en iedereen is evenveel waard. Cliënten moeten heel vaak vertrouwen op de medewerkers. Daarom moeten cliënten en medewerkers elkaar goed leren kennen; zo groeit er wederzijds respect en vertrouwen. Van daaruit leren we beter omgaan met elkaars talenten en beperkingen.

2. De mening van de cliënt is het vertrekpunt van ons handelen

Een cliënt kan pas zijn mening vormen als hij goed geïnformeerd is, dit is een essentiële voorwaarde. Het is belangrijk dat iedereen voldoende tijd, ruimte en hulpmiddelen krijgt om zijn eigen keuzes te leren kennen en dit te vertellen. Je eigen mening geven kan soms moeilijk zijn, ook al omdat het vaak over belangrijke aspecten van je leven gaat. Kiezen doe je meestal niet alleen en bij voorkeur in overleg met je netwerk en met de medewerkers van Rozemarijn, die ook weer hun eigen mening hebben. Voor ons is het belangrijk dat de mening van de cliënt centraal staat. We gaan niet altijd zijn mening kunnen volgen en waar nodig gaan we in overleg gaan met de cliënt en zijn netwerk.

3. We willen de cliënt ondersteunen zodat hij zich goed voelt

Wat iemand nodig heeft om zich goed te voelen, is voor elke persoon verschillend. Wij noemen dat in Rozemarijn ‘kwaliteit van leven.’ Om te weten wat dit voor elke persoon betekent, gaan we samen met de cliënt en zijn netwerk zoeken naar wat hij nodig heeft om zich goed (of beter) te voelen. We maken samen een (ondersteunings)plan om daaraan te werken. Elke cliënt heeft een individuele begeleider, die mee dit plan uitwerkt en bewaakt. Een belangrijk begin van ‘zich goed voelen’ ligt in de band die de cliënt heeft met zijn netwerk en de medewerkers in Rozemarijn. Een goede band tussen medewerkers en cliënten is essentieel. Een goede band betekent dat medewerkers betrokken zijn, dat de cliënt hen kan vertrouwen en voelt dat hij aanvaard wordt zoals hij is.

4. Voor ons is elk moment van de dag even waardevol

Sommige cliënten hebben ondersteuning nodig bij verschillende aspecten van het dagelijks leven, anderen alleen bij zeer specifieke taken. We vinden elke ondersteuningsvraag even belangrijk. We zien elke dag wel honderd kansen om fijne momenten met de cliënt te beleven: tijdens een verzorgingsmoment, aan tafel, door een gesprek of een begroeting in de gang, bij een spel of bij tijdens de begeleiding van een werkopdracht. We willen al deze kansen maximaal benutten om samen aan onze relatie te werken. “Thuiskomen” is voor veel cliënten belangrijk. We willen dat ze dit gevoel terugvinden in Rozemarijn.

5. Als iets moeilijk gaat, kunnen we samen zoeken naar een oplossing

De cliënt kan het moeilijk hebben en op dat ogenblik is hulp welkom. We vinden het belangrijk dat een medewerker hulp biedt op een respectvolle manier, met oog voor wat de cliënt zelf kan of zelf wil proberen.

Ook een medewerker kan het moeilijk hebben, want soms is de ondersteuning die een cliënt vraagt, niet evident. In zo’n situaties willen we met alle betrokkenen (cliënt, zijn netwerk en team) op zoek gaan naar oplossingen om tot een goede ondersteuning te komen. Het respecteren van elkaars mening en privacy is daarbij heel belangrijk.

6. We vinden het contact van onze cliënt met zijn netwerk heel belangrijk

Een cliënt is vaak omringd door familie en vrienden. We geloven dat dit netwerk een belangrijke steun kan zijn voor de cliënt. Deze mensen zijn voor ons ook welkom in Rozemarijn.

Rozemarijn neemt actief deel aan dorpsleven en streeft een actief en wederzijds contact na met de buurt.

Geschreven referentiekader

De visie en waarden van Rozemarijn zijn verder concreet gemaakt en geïnspireerd door de volgende teksten:

  • Kwaliteitshandboek VZW Rozemarijn
  • Visietekst agogisch handelen
  • Visietekst relaties en seksualiteit
  • Perspectief 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap.

Beleid

Vanuit de conclusies van een zelfevaluatie, maakt Rozemarijn elke vijf jaar een strategisch plan, waarin wordt beschreven welke acties moeten worden ondernomen om onze werking te optimaliseren. De acties worden geconcretiseerd in het kwaliteitsplan dat jaarlijks wordt opgesteld.

Net zoals alle procedures in Rozemarijn, wordt ook de missie en visie elke 5 jaar geactualiseerd.

Het strategisch plan en het jaarlijkse kwaliteitsplan kunnen worden opgevraagd bij de adjunct-directeur.

Zorgstrategisch Plan 2020-2025


Hoe Rozemarijn er tegen 2025 zal uitzien legden we vast in een Zorg Strategisch Plan (ZSP)
Daarvoor deden we beroep op de mening van onze cliënten en hun netwerk.

Voor het opstellen van dit plan namen we een externe consulente onder de arm. In een eerste fase richtten we een stuurgroep op met vertegenwoordigers en leden uit alle takken van Rozemarijn (begeleiding, logistiek, administratie, … ).

Vanuit die stuurgroep, werden een aantal kick-off momenten georganiseerd, waarop we alle bestuurders, medewerkers, ouders en vrijwilligers van harte uitnodigden. Het resultaat van die kick-offs lees je in onderstaand verslag.

Verslag kick-offs ZSP
Missie & Visie

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x