Collectieve inspraak

Wat?

Het collectief overlegorgaan is verantwoordelijk is voor de collectieve inspraak. Door een besluit van de Vlaamse Regering (Decreet van 27 juni 1990) werden de organisaties verplicht dit op te richten.

Het collectief overlegorgaan heeft als opdracht de kwaliteit van leven van de cliënten van de voorziening te bevorderen en te bewaken. Dit gebeurt in samenspraak met de voorziening in een geest van respect en vertrouwen.

Samenstelling?

Alle gebruikers van de voorziening die niet van een beschermingsstatuut genieten kunnen er deel van uit maken. Bewindvoerders of vertrouwenspersonen uit de directe omgeving van de cliënt kunnen als waarnemer toegevoegd worden, als er niet voldoende kandidaten zijn. De samenstelling ervan wordt geregeld bij middel van verkiezingen tenzij er onvoldoende kandidaten zijn.

Een mandaat als lid bedraagt vier jaar. Na deze periode moeten er nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. De mandaten zijn hernieuwbaar.

Het collectief overlegorgaan duidt onder zijn leden een voorzitter, een lid van de klachtencommissie en een verslaggever aan. Een afgevaardigde van het collectief overlegorgaan wordt als waarnemer uitgenodigd voor de vergadering van de Raad van Bestuur van de voorziening.

Samenstelling Collectief overlegorgaan
Leden:Waarnemend lid:

Hugo Christiaens

Chantal Jonckheere
Simonne Mogal
Rita Scheers
Luc Van Audenhaege
Jan Verbruggen
Jan Parys
Chantal Jonckheere


  gebruikersraad.rozemarijn@gmail.com

Bevoegdheden

Tussen het collectief overlegorgaan en de voorziening is er voorafgaand overleg verplicht inzake:

  • Wijzigingen in het 'Charter';
  • Belangrijke wijzigingen in de woon -of leefsituatie;
  • Wijzigingen in het concept van de voorziening.

Het collectief overlegorgaan heeft het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen of vragen te stellen over alle aangelegenheden die te maken hebben met de verhouding voorziening-gebruikers.

Het collectief overlegorgaan heeft ook het recht gehoord te worden omtrent elk onderwerp waarover de raad zijn standpunt aan de voorziening wil meedelen. De directie heeft de plicht te antwoorden op alle vragen van de gebruikersraad.

De voorziening moet het collectief overlegorgaan de noodzakelijke informatie verstrekken aangaande:

  • De beslissingen die rechtstreeks met de woon- of leefsituatie van de gebruikers te maken hebben;
  • Alle andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen;
  • De jaarrekening.

Wanneer de bevoegdheden van het collectief overlegorgaan niet worden gerespecteerd kan deze zich schriftelijke wenden tot de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap.

Werking

Het collectief overlegorgaan komt 4 à 5 maal per jaar samen in de gebouwen van Rozemarijn. De voorzitter stelt de agenda op. De directeur wordt voor elke vergadering uitgenodigd. Een lid van de gebruikersraad wordt als waarnemer uitgenodigd op de Raad van Bestuur van Rozemarijn.

Zorg op maat van de cliënt veronderstelt veel overleg

Om maximale inspraak van de cliënten te garanderen is overleg nodig. Daarom werd naast het formele collectief overlegorgaan in alle afdelingen nog een bijkomend overlegplatform opgericht: de bewonersvergadering in de woningen en de cliëntenvergadering in de dagcentra. Overkoepelend is er nog een cliëntenraad, die ad hoc bij elkaar komt.


Collectieve inspraak

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x