Historiek

Missie & visie

Organigram

Gebruikersraad

VZW ROZEMARIJN

Beleid & Organisatie

1

2

3

Elke cliënt mag zichzelf zijn in Rozemarijn.

Iedereen is anders en iedereen is evenveel waard. Cliënten moeten heel vaak vertrouwen op de medewerkers. Daarom moeten cliënten en medewerkers  elkaar goed leren kennen; zo groeit er wederzijds respect en vertrouwen. Van daaruit leren we beter omgaan met elkaars talenten en beperkingen.

De mening van de cliënt is het vertrekpunt van ons handelen.

Een cliënt kan pas zijn mening vormen als hij goed geïnformeerd is, dit is een essentiële voorwaarde. Het is belangrijk dat iedereen voldoende tijd, ruimte en hulpmiddelen krijgt om zijn eigen keuzes te leren kennen en dit te vertellen. Je eigen mening geven kan soms moeilijk zijn, ook al omdat het vaak over belangrijke aspecten van je leven gaat. Kiezen doe je meestal niet alleen en bij voorkeur in overleg met je netwerk en met de medewerkers van Rozemarijn, die ook weer hun eigen mening hebben. Voor ons is het belangrijk dat de mening van de cliënt centraal staat. We gaan niet altijd zijn mening kunnen volgen en waar nodig gaan we in overleg gaan met de cliënt en zijn netwerk.

We willen de cliënt ondersteunen zodat hij zich goed voelt.

Wat iemand nodig heeft om zich goed te voelen, is voor elke persoon  verschillend. Wij noemen dat in Rozemarijn ‘kwaliteit van leven.’ Om te weten wat dit voor elke persoon betekent, gaan we samen met de cliënt en zijn netwerk zoeken naar wat hij nodig heeft om zich goed (of beter) te voelen. We maken samen een (ondersteunings)plan om daaraan te werken. Elke cliënt heeft een individuele begeleider, die mee dit plan uitwerkt en bewaakt.

Een belangrijk begin van ‘zich goed voelen’ ligt in de band die de cliënt heeft met zijn netwerk en de medewerkers in Rozemarijn. Een goede band tussen medewerkers en cliënten is essentieel. Een goede band betekent dat medewerkers betrokken zijn, dat de cliënt hen kan vertrouwen en voelt dat hij aanvaard wordt zoals hij is.

4

5

6

Voor ons is elk moment van de dag even waardevol.

Sommige cliënten hebben ondersteuning nodig bij verschillende aspecten van het dagelijks leven, anderen alleen bij zeer specifieke taken. We vinden elke ondersteuningsvraag even belangrijk. We zien elke dag wel honderd kansen om fijne momenten met de cliënt te beleven: tijdens een verzorgingsmoment, aan tafel, door een gesprek of een begroeting in de gang, bij een spel of bij tijdens de begeleiding van een werkopdracht. We willen al deze kansen maximaal benutten om samen aan onze relatie te werken. “Thuiskomen” is voor veel cliënten  belangrijk. We willen dat ze dit gevoel terugvinden in Rozemarijn.

Als iets moeilijk gaat, kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

De cliënt kan het moeilijk hebben en op dat ogenblik is hulp welkom. We vinden het belangrijk dat een medewerker hulp biedt op een respectvolle manier, met oog voor wat de cliënt zelf kan of zelf wil proberen.

Ook een medewerker kan het moeilijk hebben, want soms is de ondersteuning die een cliënt vraagt, niet evident. In zo’n situaties willen we met alle betrokkenen (cliënt, zijn netwerk en team) op zoek gaan naar oplossingen om tot een goede ondersteuning te komen. Het respecteren van elkaars mening en privacy is daarbij heel belangrijk.

We vinden het contact van onze cliënt met zijn netwerk heel belangrijk.

Een cliënt is vaak omringd door familie en vrienden. We geloven dat dit netwerk een belangrijke steun kan zijn voor de cliënt. Deze mensen zijn voor ons ook welkom in Rozemarijn.

Rozemarijn neemt actief deel aan dorpsleven en streeft een actief en wederzijds contact na met de buurt.

Uit een studie van IGO Leuven in 1986 bleek dat het kanton Haacht nog een ‘blinde vlek’ vormde in het welzijnslandschap van het arrondissement Leuven, zeker m.b.t. de dienstverlening naar personen met een handicap. In 1988 werd daarom, mede onder impuls van de zelfhulpgroep voor ouders met een gehandicapt kind van Haacht-Keerbergen en van een aantal belangstellenden uit de regio, de VZW Rozemarijn opgericht.

Als algemene doelstelling werd gesteld: begeleiding en opvang van personen met een handicap in het algemeen en dit voor het kanton Haacht en de aangrenzende gemeentes van de provincie Antwerpen.

Van bij de aanvang werd gekozen voor kwaliteit en zorg op maat van de persoon met een handicap en zijn familie.

Het is een bewuste keuze van vzw Rozemarijn om kleinschalige projecten op verschillende locaties te realiseren. De persoon met een handicap moet zich kunnen ‘thuis voelen’ als hij bij ons komt wonen of werken. De persoon staat centraal bij ons, we maken geen onderscheid naar handicap, al heeft de meerderheid van onze cliënten wel een aangeboren mentale beperking.

Doorheen de jaren werden geleidelijk aan verschillende projecten gerealiseerd, ten einde tegemoet te komen aan de vele vragen op de wachtlijst.

Het kan niet genoeg benadrukt worden dat deze realisaties er alleen maar konden komen dankzij de steun van de lokale gemeenschap (gemeentebesturen van Keerbergen – Haacht – Boortmeerbeek), de serviceclubs Lions Drie Dennen en Rotary Demer en Dijle, lokale bedrijven en individuele donateurs!

In 1991 werd gestart met een eerste dagcentrum voor 10 personen met een handicap en dit in een voorlopige huisvesting (een containerpaviljoen) langs de Zoellaan in Haacht.

Dit dagcentrum werd in juni 1996 overgebracht naar een nieuwbouw in Keerbergen, aan de Wageman op een stuk grond dat door de gemeente Keerbergen ter beschikking werd gesteld.

Eind 1996 werd - aansluitend bij het dagcentrum - gestart met de bouw van een tehuis voor de opvang van 20 volwassen personen, dat in 1999 in gebruik werd genomen.

In 2006 werd een geïntegreerd woonhuis opgestart langs de Putsebaan 100 te Keerbergen. In dit huis kwamen 6 jongvolwassenen wonen. De bewoners van dit huis gaan, waar mogelijk buitenshuis werken als vrijwilliger. Daarnaast komen ze naar de dagondersteuning in de Wageman of brengen hun dag door in hun eigen huis.

Omdat de wachtlijsten maar blijven aangroeien, werd in 2010 gestart met de bouw van een nieuw tehuis, annex dagcentrum voor een 30 tal personen. Deze nieuwe afdeling kwam er langs de Grote Appelstraat 40 te Haacht, op een stuk grond van de kerkfabriek Sint Remigius uit Haacht. Deze nieuwe setting werd begin 2012 in gebruik genomen.

Onder impuls van het 'perspectief plan 2020' van minister Jo Van Deurzen namen we begin 2017 een nieuwe inclusief woonhuis in gebruik aan de Putsebaan 104 te Keerbergen en openden we een bijkomende afdeling van de dagondersteuning in de Engelenburcht te Tildonk.

Bouwen aan de toekomst door samen te werken

In 2011 staat Rozemarijn mee aan de wieg van VZW tRede http://www.trede.be, een samenwerkingsverband tussen 12 kleine/middelgrote en grote voorzieningen voor de opvang van personen met een handicap in de regio Oost Vlaams Brabant. Door nauwer samen te werken wil tRede een aantal voordelen realiseren en verder de dienstverlening uitbouwen in de provincie Vlaams Brabant.

Sterke antwoorden starten bij tRede, de zorgpartner in de regio!

 

Historiek

Missie & Visie

Bouwen aan de toekomst door samen te werken

Kwaliteitsvolle dienstverlening

MISSIE

Rozemarijn organiseert kwaliteitsvolle dienstverlening op vraag van volwassen personen met een handicap en/of hun netwerk (familie, vrienden, buren, kennissen). In samenspraak met de persoon met een beperking, noemen we hem ‘cliënt’. Hij staat centraal in onze werking.

Cliënten kunnen ondersteuning vragen bij alle aspecten van ‘Kwaliteit van Leven’: wonen, werken, vrije tijd,  emotioneel welzijn,…

In een eerste stap denken we samen na over welke ondersteuningsvraag de persoon stelt. Deze vraag kan heel duidelijk zijn, maar ook heel complex. Samen met de cliënt, zijn netwerk en medewerkers willen we een antwoord zoeken op deze vraag.

In een tweede stap bieden we concrete ondersteuning, waarbij we veel belang hechten aan kleine groepen, huiselijkheid, wederzijdse dialoog met alle betrokkenen, nauwe wisselwerking met de buurt en groei van de medewerkers. Doorheen het hele proces hebben we aandacht voor de optimalisering van de infrastructuur, de aankoop van hulpmiddelen en de opbouw van expertise om personen met een complexe (fysieke) zorgvraag te kunnen ondersteunen.

Kwaliteitsvolle dienstverlening wordt in Rozemarijn mee mogelijk gemaakt dankzij de deskundige inzet van alle medewerkers. Zij krijgen van directie en bestuurders vertrouwen, duidelijkheid en ondersteuning en dit binnen de arbeidsvoorwaarden, conform de bepalingen van paritair comité 319. We creëren ruimte voor persoonlijk  welbevinden en professionele groeikansen.

Dit alles kadert binnen de maatschappelijke opdracht van Rozemarijn: meewerken aan de vernieuwing en de verdere uitbouw van de zorg in de regio. We zullen dit realiseren in samenwerking met de partners van vzw tRede.

VISIE EN WAARDEN

Iedereen is uniek en heeft mogelijkheden en beperkingen. Cliënten van Rozemarijn hebben ondersteuning nodig omwille van hun beperking. Deze ondersteuning krijgen ze van hun netwerk en van de medewerkers van Rozemarijn. In Rozemarijn zien we 6 bouwstenen voor een goede ondersteuning:

GESCHREVEN REFERENTIEKADER

De visie en waarden van Rozemarijn zijn verder concreet gemaakt en geïnspireerd door de volgende teksten:

Kwaliteitshandboek VZW Rozemarijn

Visietekst agogisch handelen

Visietekst relaties en seksualiteit

Perspectief 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap.

STRATEGIE

Vanuit de conclusies van een zelfevaluatie, maakt Rozemarijn elke vijf jaar een strategisch plan, waarin wordt beschreven welke acties moeten worden ondernomen om onze werking te optimaliseren. De acties worden geconcretiseerd in het kwaliteitsplan dat jaarlijks wordt opgesteld.

Net zoals alle procedures in Rozemarijn, wordt ook de missie en visie elke 5 jaar geactualiseerd.

Het strategisch plan en het jaarlijkse kwaliteitsplan kunnen worden opgevraagd bij de adjunct directeur.

Organigram

Onze structuur

De huidige gebruikersraad is als volgt samengesteld:

Gebruikersraad leden

Hugo Christiaens

Gerlinde Peeters

Mariette Dams

Chantal Jonckheere

Christel Horckmans

Jos De Vos

Robert De Keyser

Waarnemend lid:

Rita Scheers

 

 

 

 

 

gebruikersraad.rozemarijn#gmail.com

Gebruikersraad

De collectieve inspraak

WAT ?

De gebruikersraad is een orgaan dat verantwoordelijk is voor de collectieve inspraak. Door een besluit van de Vlaamse Regering (Decreet van 27 juni 1990) werden de organisaties verplicht dit op te richten.

De gebruikersraad heeft als opdracht de kwaliteit van leven van de cliënten van de voorziening te bevorderen en te bewaken. Dit gebeurt in samenspraak met de voorziening in een geest van respect en vertrouwen.

SAMENSTELLING

Alle gebruikers van de voorziening die niet van een beschermingsstatuut genieten kunnen er deel van uit maken. Bewindvoerders of vertrouwenspersonen uit de directe omgeving van de cliënt kunnen als waarnemer toegevoegd worden, als er niet voldoende kandidaten zijn.  De samenstelling ervan wordt geregeld bij middel van verkiezingen tenzij er onvoldoende kandidaten zijn.

Een mandaat als lid bedraagt vier jaar. Na deze periode moeten er nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. De mandaten zijn hernieuwbaar.

De gebruikersraad duidt onder zijn leden een voorzitter, een lid van de klachtencommissie en een verslaggever aan. Een afgevaardigde van de gebruikersraad wordt als waarnemer uitgenodigd voor de vergadering van de Raad van Bestuur van de voorziening.

BEVOEGDHEDEN

Tussen de gebruikersraad en de voorziening is er voorafgaand overleg verplicht inzake:

wijzigingen in het 'Charter';

belangrijke wijzigingen in de woon- of leefsituatie;

wijzigingen in het concept van de voorziening.

De gebruikersraad heeft het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen of vragen te stellen over alle aangelegenheden die te maken hebben met de verhouding voorziening-gebruikers.

De gebruikersraad heeft ook het recht gehoord te worden omtrent elk onderwerp waarover de raad zijn standpunt aan de voorziening wil meedelen. De directie heeft de plicht te antwoorden op alle vragen van de gebruikersraad.

De voorziening moet de gebruikersraad de noodzakelijke informatie verstrekken aangaande:

de beslissingen die rechtstreeks met de woon- of leefsituatie van de gebruikers te maken hebben;

alle andere elementen die de gebruikers als groep aanbelangen;

de jaarrekening.

Wanneer de bevoegdheden van de gebruikersraad niet worden gerespecteerd kan deze zich schriftelijke wenden tot de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap.

WERKING

De gebruikersraad komt 4 à 5 maal per jaar samen in de gebouwen van Rozemarijn. De voorzitter stelt de agenda op. De directeur wordt voor elke vergadering uitgenodigd. Een lid van de gebruikersraad wordt als waarnemer uitgenodigd op de Raad van Bestuur van Rozemarijn.

ZORG OP MAAT VAN DE CLIËNT VERONDERSTELT VEEL OVERLEG

Om maximale inspraak van de cliënten te garanderen is overleg nodig. Daarom werd naast de formele gebruikersraad in alle afdelingen nog een bijkomend overlegplatform opgericht: de bewonersvergadering in de woningen en de cliëntenvergadering in de dagcentra. Overkoepelend is er nog een cliëntenraad, die ad hoc bij elkaar komt.

vzw Rozemarijn Wageman 5 3140 Keerbergen Tel: 015/51 52 13 Fax: 015/51 34 50 info#vzwrozemarijn